Niniejszy regulamin dotyczy zakupów w sklepie internetowym umieszczonym pod adresem www.zbrojownia.eu

I. WARUNKI OGÓLNE

1.Właścicielem Sklepu Internetowego jest Zbrojownia Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: 18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 32, NIP: 7182140028, REGON: 200852620, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507863, zwanego dalej: Zbrojownia.eu lub Sprzedający.

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanym dalej: Zamawiający, Konsument lub Klient.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. Niniejszy regulamin nie dotyczy zakupu produktów koncesjonowanych zaprezentowanych w sklepie , takich jak: broń, amunicja, wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w rozumieniu Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2012 poz. 1017). Oferta tych produktów ma charakter wyłącznie informacyjny a transakcja kupna-sprzedaży może być zawarta osobiście w sklepie stacjonarnym Zbrojownia.eu, po przedłożeniu dokumentu uprawniającego do nabycia produktu oraz okazaniu dowodu osobistego.

5. Zbrojownia.eu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych".

6. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: sklep@zbrojownia.eu.

II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, jednakże Zbojownia.eu nie gwarantuje nieprzerwanego działania serwisu.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

dodanie do koszyka produktu;

  • wybór rodzaju dostawy
  • wybór rodzaju płatności
  • wybór miejsca wydania rzeczy
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą. złożenia zamówienia, o fakcie tym Konsument zostanie powiadomiony droga elektroniczną (email)

4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

5. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta i inne dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 24 godzin nie będą realizowane

7. Zamawiający, którzy w danych kontaktowych podali adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt email lub telefoniczny z obsługą sklepu.

8. Zbrojownia.eu zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

9. Produkty oznaczone "na zamówienie" podlegają sprzedaży wysyłkowej, lecz ich opis i ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

10. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

11. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

12. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Zbrojownia.eu wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

13. Płatności za zamówienie można dokonać przelewem na podane konto Zbrojownia Sp. z o.o. lub przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA, ZWROTY

1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konsumentów Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem, że jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może w formie pisemnej na adres email : sklep@zbrojownia.eu

3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

8. Zbrojownia.eu zastrzega że żadne przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

IV. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wszystkie produkty objęte są co najmniej dwuletnią gwarancją, z wyjątkiem produktów oznaczonych w karcie produktu jako używane dla których okres gwarancji wynosi jeden rok.

2. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

3. W przypadku zgłoszenia i zaakceptowania reklamacji Zbrojownia. zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu, jeśli jest to możliwe, bądź do obniżenia ceny produktu czy odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy, jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa.

4. Zgłoszenie reklamacyjne mogą być składane w dowolnej formie. Pisemne składanie zgłoszeń reklamacyjnych pomoże uniknąć ewentualnych nieporozumień.

5. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

6. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy -chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się pisemnie do żądań lub oświadczeń Klienta w przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w na stronie www.zbrojownia.eu zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.