Akceptacja rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Klauzula Informcyjna

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że

 

 

Administratorem danych osobowych Klientów Zbrojownia Sp. z o.o. jest „Zbrojownia” Sp. z  o.o. z siedzibą przy Ul. Stawiskowskiej 32, 18-421 Piątnica Poduchowna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Białegostoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000507863.

 

Celem, dla którego Zbrojownia Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jest realizacja zamówień. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Zbrojownia Sp. z o.o. jest:

  1. udokumentowania realizacji zamówienia lub wykonania usług dla celów podatkowych
  2. udokumentowania legalności obrotu w przypadku towarów podlegających Ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla klientów Zbrojownia Sp. z o.o.

W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Zbrojownia Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do klientów informacji marketingowych ofert o swoich produktach usługach.

Ponadto, Zbrojownia Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe klientów gromadzone przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i innym osobom przebywającym na terenie Zbrojownia Sp. z o.o.

 

Dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów pozyskanych przez Zbrojownia Sp. z o.o.  jest realizacja zamówień lub usług na podstawie wymogów Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta w celach marketingowych jest zgoda klienta. Zbrojownia Sp. z o.o.  informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla klientów jest usprawiedliwiony cel administratora.

 

Zbrojownia Sp. z o.o.  przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  2. Firmom transportowym w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
  3. Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
  4. Firmom z zakresu prawa podatkowego (biurom rachunkowym) świadczącym usługi w zakresie usług księgowych.

 

Dane osobowe:

  1. pozyskane w związku z realizacją zmówienia lub usługi będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub klienta lub okresów przechowywania danych wymaganych innymi przepisami prawa w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od momentu utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

Każdy klient ma prawo dostępu do danych osobowych – ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Zbrojownia Sp. z o.o.. Ponadto, Zbrojownia Sp. z o.o. udostępnia adres biuro@zbrojownia.eu, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 

Każdy klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Zbrojownia Sp. z o.o.  nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

 

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska , adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest wymogiem umownym.  

W przypadku sprzedaży przedmiotów podlegających Ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym tj. w zakresie imienia i nazwiska , adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, nr legitymacji posiadacza broni lub zaświszczenia uprawniającego do nabycia broni ich wystawcy oraz daty wydania, jest wymogiem ustawowym.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi Zbrojownia Sp. z o.o.  realizację zamówienia.

 

Zbrojownia Sp. z o.o.  nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.